English booking Thai booking

Všeobecné obchodné podmienky pre letenky

Všeobecné obchodné podmienky pre letenky

I. Definície

 1. REZERVÁCIA – elektronický údaj v celosvetovom rezervačnom systéme a v systéme konkrétneho dopravcu o klientovi, ktorý sa rozhodol využiť jeho prepravné služby. Obsahuje informáciu o cestujúcom – meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia (pri deťoch, mládežníkoch, študentoch, batoľatách a senioroch), presný časový a geografický plán cesty vrátane údajov o leteckej spoločnosti a letoch. Môže obsahovať aj špeciálne požiadavky klienta a údaj o rezervácii konkrétneho sedadla v lietadle, v prípade, že túto rezerváciu konkrétneho sedadla na danej linke letecká spoločnosť umožňuje, inak je sedadlo možné rezervovať až na check-in pred odletom.
 2. SKUPINOVÁ REZERVÁCIA –REZERVÁCIA s minimálnym počtom cestujúcich 10, uvedený počet sa môže líšiť u jednotlivých dopravcov.
 3. LETENKA – kúpna zmluva medzi klientom a leteckým prepravcom o leteckej preprave klienta a jeho batožiny z miesta odletu do cieľovej destinácie. Momentom zaplatenia za letenku klient automaticky uzatvára kúpnu zmluvu s leteckým prepravcom a tým súhlasí s podmienkami dopravy tohto prepravcu. Všeobecné podmienky dopravy leteckých prepravcov, členov IATA (Medzinárodná asociácia leteckých prepravcov) viď nižšie. SETTOUR pri uzatváraní kúpnej zmluvy vystupuje ako sprostredkovateľ a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné reklamácie spojené so službami, ktoré poskytuje letecký prepravca. Akékoľvek reklamácie rieši klient priamo s leteckým prepravcom.
 4. ELEKTRONICKÁ LETENKA – údaj v elektronickom systéme leteckých spoločností, v ktorom sú bezpečne uložené všetky detaily letu. Elektronickú letenku nie je nutné mať so sebou na check-in na letisku, existujú výnimky, kde v súvislosti s vízovými nariadeniami danej krajiny, je odporúčané mať so sebou.
 5. PAPIEROVÁ LETENKA – letecká prepravná cenina, ktorú je potrebné fyzicky mať so sebou vždy pri odlete a predložiť ju na check-in na letisku. Strata papierovej letenky je riešiteľná vystavením duplikátu, za ktorý si dopravcovia účtujú poplatky.
 6. CENA LETENKY – cena prepravných leteckých služieb.
 7. LETISKOVÉ POPLATKY – poplatky vyberané mestom, štátom, alebo krajinou v dobe odletu. Do tejto sumy sa zvyčajne vyberajú aj bezpečnostné poplatky a palivové príplatky. Zvyčajne sa tento poplatok vyberá súčasne s prepravným – cenou letenky - v niektorých prípadoch sa však platia letiskové poplatky priamo na letisku (najmä v niektorých krajinách Ázie, Afriky a Južnej Ameriky).
 8. POPLATKY ZA VYSTAVENIE LETENKY - poplatok, ktorý prináleží sprostredkovateľovi (SETTOURu) za poskytnuté služby

II. Podmienky a spôsob rezervácie

 1. SETTOUR prevádzkuje online rezervačný systém na portáloch www.settour.sk, www.malyprinc.sk, www.symphonie.sk, www.evaair.sk, www.flyasiana.sk, www.hotelo.sk, www.robinson.sk a iných, prostredníctvom ktorých má klient možnosť vyhľadať aktuálne dostupné letecké spojenie podľa zadaných požiadaviek v rezervačnom formulári (miesto odletu, dátum odletu, miesto, odkiaľ si klient želá návrat, dátum odletu a pod.) a zároveň si na jemu vyhovujúcom a vybranom spojení miesto zarezervovať.
 2. Klient má možnosť prezerať si aktuálny stav voľných miest v lietadlách a aktuálne ceny 24 hodín denne. Rezerváciu je možné urobiť najneskôr 3 dni pred odletom. V prípade, že má klient záujem o skorší termín, môže si rezerváciu urobiť priamo vo SETTOUR-e:
  - od pondelka do piatku od 8:00 - 18:00 hodiny
  - na telefónnych číslach: 5262 2546-7, 0915 86 20 30, 0911 86 20 30.
 3. Po vytvorení rezervácie je klientovi automaticky vygenerovaný rezervačný kód a zasielané POTVRDENIE REZERVÁCE e-mailom. Klient je povinný skontrolovať si rezerváciu na stránke www.checkmytrip.com (stránka zatiaľ nie je v slovenskom jazyku a dá sa na ňu dostať aj kliknutím na VAŠA REZERVÁCIA uvedené na stránke, kde do kolónky „Amadeus Reservation Number“ zadá svoj rezervačný kód a do kolónky „Passanger’s Last Name“ zadá svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí je klient povinný kontaktovať spoločnosť SETTOUR písomne e-mailom alebo telefonicky. Za nezrovnalosť sa pokladá aj nesprávne uvedené meno a priezvisko, resp. krstné meno uvedené ako priezvisko a opačne. V prípade, že si klient takto rezerváciu neskontroluje, SETTOUR nezodpovedá za žiadne prípadné straty, ktoré by klientovi takýmto konaním vznikli. Meno cestujúceho v rezervácii sa musí zhodovať s menom uvedeným v cestovnom doklade cestujúceho.
 4. Po ukončení rezervácie ak si klient vybral ako spôsob úhrady bankový prevod, alebo faktúru, je nutné, aby kontaktoval SETTOUR, ktorá mu vygeneruje zálohovú faktúru. V prípade, že klient do doby, ktorá je uvedená v POTVRDENÍ REZERVÁCIE, ktorá sa klientovi automaticky pošle mailom na adresu, ktorú klient pri rezervácii uvedie, resp. splatnosti uvedenej na faktúre, neuhradí letenku, resp. neskontaktuje SETTOUR a neoverí si garanciu ceny, rezervácia bude systémom automaticky zrušená bez akéhokoľvek nároku klienta na náhradu škody. Cena letenky, ktorú potvrdí systém klientovi pri ukončení rezervácie je garantovaná len do dňa uvedeného v POTVRDENÍ REZERVÁCIE, resp. splatnosti na faktúre. Deň, do ktorého je cena garantovaná, je potrebné si overiť v SETTOUR-e. SETTOUR si vyhradzuje právo na odmietnutie vystavenia letenky v prípade, že za cenu letenky uvedenú na faktúre nebude možné letenku vystaviť z dôvodu systémovej chyby. Vyúčtovacia faktúra bude zaslaná poštou na adresu uvedenú klientom alebo elektronicky na jeho mailovú adresu.
 5. Je nevyhnutné, aby boli všetky osobné údaje pravdivé a správne. Tieto informácie slúžia na identifikáciu klienta a jeho rezervácie v ďalšej komunikácii. Vyplnením údajov a dokončením rezervácie klient súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom vystavenia letenky. V prípade uvedenia nepravdivých, resp. neúplných údajov si SETTOUR vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie, resp. úpravu ceny alebo náhradu akýchkoľvek škôd spôsobených uvedením nepravdivých údajov v plnej výške. V tomto prípade SETTOUR nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré klientovi vzniknú.
 6. Rezervácie je možné až do momentu zaplatenia upraviť, zmeniť alebo zrušiť bez poplatkov. Po vystavení letenky podliehajú všetky zmeny a storná podmienkam tarifu danej letenky, na ktoré je klient povinný sa informovať pred úhradou a pred vystavením letenky. SETTOUR za prípadné zmeny na už vystavených letenkách alebo ich refundácii účtuje administratívny poplatok 30 €/ letenka. Tieto poplatky sa účtujú k poplatkom stanoveným leteckou spoločnosťou podľa podmienok použitej tarify. Refundované sumy za stornované letenky SETTOUR vráti v hotovosti alebo prevodom na klientom uvedený účet. V rezervácii pre jednotlivca nie je možné meniť meno cestujúceho za žiadnych okolností. Je možné len vytvoriť novú rezerváciu podľa aktuálnych cenových podmienok a podľa aktuálnych dostupných letov. SETTOUR negarantuje identickú cenu ako bola pôvodná rezervácia.
 7. V prípade zrušenia letov zo strany leteckej spoločnosti alebo v mimoriadnych situáciách, tzv. vyššej moci, SETTOUR účtuje administratívny poplatok 50 € / letenka za vybavenie refundácie, resp. zmeny leteniek.
 8. Na vybranom lete má klient možnosť si priamo zarezervovať sedadlo v lietadle. Nie všetky letecké spoločnosti a nie na všetky lety a pre všetky tarify umožňujú automaticky si vopred rezervovať sedadlo v lietadle. V prípade, že rezerváciu sedadla letecký prepravca povoľuje a bude úspešná, klient si rezerváciu sedadla môže prekontrolovať po ukončení celej rezervácie na www.checkmytrip.com
 9. Klient má tiež možnosť požiadať o špeciálny druh jedla. Jedlo, ktoré si klient vyberie bude vyžiadané a v prípade, že letecká spoločnosť toto jedlo poskytuje v rámci servisu na palube, bude klientovi potvrdené. V prípade, že letecká spoločnosť toto jedlo neposkytuje, nebude jedlo potvrdené a je potrebné, aby klient kontaktoval SETTOUR. Aktuálny stav potvrdenia vyžiadanej služby si klient môže po ukončení celej rezervácie kontrolovať na www.checkmytrip.com

III. Podmienky úhrady ceny letenky

 1. Klient môže letenky a ostatné služby uhradiť nasledovným spôsobom:
  I. BANKOVÝM PREVODOM/priamym VKLADOM na účet – na základe uvedenej sumy v POTVRDENÍ REZERVÁCIE, , ktorú si klient môže zobraziť okamžite po ukončení rezervácie a zároveň si ju aj vytlačiť resp. zálohovej faktúre, ktorú mu SETTOUR pošle na základe kontaktovania klientom. Klient môže celkovú sumu na zálohovej faktúre uhradiť na ktorýkoľvek účet spoločnosti SETTOUR uvedený na faktúre. Vyúčtovacia faktúra bude zaslaná poštou na adresu uvedenú klientom.
  II. TATRAPAY - tento spôsob úhrady je určený výhradne pre klientov Tatrabanky.
  III. KREDITNOU KARTOU – len pre držiteľov embosovaných kreditných kariet (platobné karty, karty Visa Electron a karty Maestro nebudú akceptované). Nie všetky letecké spoločnosti a všetky tarify môžu byť platené kreditnou kartou. Letenky je možné platiť kreditnou kartou len osobne v agentúre SETTOUR, resp.“ on line autorizáciou, kde klient súhlasí s tým, že mu bude z kreditnej karty stiahnutá cena letenky, vrátane letiskových a poplatkov a poplatku za vystavenie letenky. V prípade ak majiteľ karty nie je zároveň aj cestujúcim, ktorý letenky kupuje, cestovná kancelária si vyhradzuje právo poslať objednávateľovi formulár PÍSOMNÁ OBJEDNÁVKA. Ak klient nedoručí vyplnený a podpísaný formulár, cestovná kancelária nevystaví letenku. Klient sa zaväzuje použiť na platbu jedine kreditnú kartu, ktorou je oprávnený disponovať. SETTOUR neručí za reklamácie v prípade, že karta bude zneužitá a všetky škody bude vymáhať od klienta.
 2. Klient je povinný faktúru uhradiť riadne a včas, podľa dátumu splatnosti na faktúre. Faktúra sa považuje za uhradenú momentom pripísania celkovej fakturovanej čiastky na ktorýkoľvek účet spoločnosti SETTOUR uvedený na faktúre. Celková fakturovaná čiastka musí byť pripísaná na ktorýkoľvek účet spoločnosti uvedený na zálohovej faktúre v pondelok - piatok do 17:00 hod. V prípade, že celková fakturovaná čiastka bude pripísaná na účet spoločnosti po týchto hodinách, si vyhradzuje právo na zmenu ceny podľa tarifných podmienok leteckých spoločností. V prípade nedodržania dátumu splatnosti si vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie bez akéhokoľvek nároku klienta na vymáhanie škody spôsobenej zrušením rezervácie, resp. na zmenu ceny letenky. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok úhrady, resp. neskorej úhrady, bude klientovi pri vracaní platby účtovaný administratívny poplatok vo výške 30 €.
 3. Klient je povinný pri platbe ako variabilný symbol uvádzať číslo faktúry. Neuvedenie správneho variabilného symbolu je považované ako neuhradenie faktúry so všetkými následkami. V prípade ak klient nepotrebuje faktúru, môže uhradiť bankovým prevodom, platobnou bránou Tatrapay alebo priamym vkladom na bankový účet uvedený v POTVRDENÍ REZERVÁCIE, kde ako variabilný symbol použije kód rezervácie uvedeného v POTVRDENÍ REZERVÁCIE. Neuvedenie správneho variabilného symbolu je považované ako neuhradenie faktúry so všetkými následkami.

  IV. Doručovanie letenky a jej prevzatie

  1. Letenky a ostatné produkty budú vystavené a odoslané klientovi bezprostredne po úhrade, čím sa rozumie pripísanie celkovej sumy za produkt na účet SETTOUR-u.
  2. Pokiaľ je letenku a ďalšie objednané produkty možné vystaviť elektronicky, bude táto zaslaná klientovi spolu s itinerárom (rozpisom letov) výhradne elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri rezervácii letenky. Klient si takéto potvrdenie o elektronickej letenke môže vytlačiť z e-mailu, resp. priamo z www.checkmytrip.com (stránka zatiaľ nie je v slovenskom jazyku a dá sa na ňu dostať aj kliknutím na VAŠA REZERVÁCIA uvedené na stránke, kde do kolónky „Amadeus Reservation Number“ zadá svoj rezervačný kód a do kolónky „Passanger’s Last Name“ zadá svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho. A následne si môže vytlačiť doklad kliknutím na slovo print v texte: We recommend you make a note of the booking reservation number or print this page.
  3. Vystavenie letenky na letisku (PTA) – tzv. Prepaid Ticket Advice, letenku si klient vyzdvihne priamo na letisku, na ktorom začína jeho let, resp. priamo v miestnej kancelárii leteckej spoločnosti. Klientovi bude za túto službu dopravcom automaticky naúčtovaný poplatok 38 €. Túto službu neposkytujú všetky letecké spoločnosti, nie je povolená pri všetkých druhoch taríf ako ani pri všetkých odletových letiskách. V prípade, že si klient zvolí túto formu doručenia a letenku nebude možné touto formou doručiť, bude toto klientovi oznámené telefonicky, alebo e-mailom a v prípade, že už platbu za produkty zrealizoval, bude mu vyúčtovaný poplatok vrátený. Zároveň mu bude navrhnutý náhradný spôsob doručenia letenky, aplikovateľný po vzájomnej dohode.

  V. Osobné údaje

  1. Klient prehlasuje, že v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. súhlasí, aby SETTOUR spravoval jeho osobné údaje, ktorú poskytol pri rezervácii letenky. Klient súhlasí s ich spracovaním, sprístupnením a použitím spôsobom zodpovedajúcim povahe osobných údajov na účely priameho marketingu, ako aj na účely korešpondencie medzi stranami po dobu desiatich rokov. Klient súhlasí s cezhraničným tokom svojich osobných údajov výlučne pre potreby vystavenia jeho letenky alebo priameho marketingu leteckej spoločnosti resp. Združenia leteckých prepravcov, ktorá rezervovaný let realizovala.
  2. Klient týmto udeľuje SETTOUR-u súhlas s kopírovaním a skenovaním úradných dokladov potrebných pre overenie a potvrdenie údajov poskytnutých SETTOUR-u pri rezervácii letenky, pokiaľ to dopravca požaduje.
  3. Klient prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Klient prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť potom skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.
  4. Klient splnomocňuje SETTOUR na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

  VI. Vyhlásenia klienta

  1. Klient potvrdzuje, že bol oboznámený so VŠEOBECNÝMI PODMIENKAMI LETECKÝCH SPOLOČNOSTÍ a súčasne VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI a tieto akceptuje.
  2. Klient berie na vedomie, že SETTOUR nenesie žiadnu zodpovednosť za okolnosti súvisiace s rezervovaným letom (meškanie letu, zmena časov a dátumov letu, stratená batožina a pod.). Všetky nezrovnalosti a reklamácie týkajúce sa rezervovaného letu je oprávnená riešiť daná letecká spoločnosť s ktorou pasažier uzatvoril zmluvu o preprave.
  3. Klient potvrdzuje že bol oboznámený s tým že si pred odletom musí skontrolovať časy a dátumy odletov a to buď v SETTOUR-e, na stránke www.checkmytrip.com alebo priamo v leteckej spoločnosti. SETTOUR neručí za škody spôsobené nedodržaním tejto povinnosti a z toho vyplývajúceho sa nedostavenia sa včas na odlet na letisku na check-in.
  4. Klient bol oboznámený s tým že je povinný sa dostaviť na letisko na check - in najneskôr 2 hodiny pred odletom.
  5. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa služieb SETTOUR-u je klient povinný doručiť písomne na adresu SETTOUR-u. Na podanú reklamáciu dostane klient odpoveď najneskôr do 28 dní od jej doručenia.

  VII. Záverečné ustanovenia

  1. Doručovanie písomností medzi klientom a SETTOUR-om sa uskutočňuje elektronicky na poskytnutú e-mailovú adresu klienta alebo poštou. Pre elektronické doručovanie písomností platí, že ak SETTOUR neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia písomnosti na e-mailovú adresu klienta, považuje sa písomnosť za doručenú. Pre doručovanie písomností poštou platí, že ak klient doručený list neprevezme, je tento list považovaný za doručený uplynutím tretieho dňa od vrátenia nedoručenej zásielky SETTOUR.
  2. Vízové povinnosti a cestovné doklady. Cestujúci je povinný skontrolovať si cestovné doklady a vízové povinnosti nielen do cieľovej, ale tiež do tranzitnej destinácie. Informácie o všetkých náležitostiach a dokladoch, ktoré sú pre vstup do danej krajiny povinné klient môže nájsť na www.mzv.sk. SETTOUR nezodpovedá za škody vzniknuté klientovi jeho nevedomosťou o prípadných vízových náležitostiach.
  3. Vyplnením údajov a dokončením tejto rezervácie klient prehlasuje, že sa s vyššie uvedenými všeobecnými podmienkami oboznámil, porozumel im a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.